Onderzoek niet-deelname NIPT


Binnen de TRIDENT-2 studie is een onderzoek uitgevoerd onder zwangere vrouwen die niet deelnemen aan de NIPT. In juli 2021 is het onderzoeksrapport aangeboden aan het ministerie van VWS.

Waarom deze studie?
Sinds de invoering van de NIPT, wordt deze test uitgebreid geëvalueerd. Echter, is er nog onvoldoende duidelijk waarom zwangere vrouwen afzien van deelname aan de NIPT.

Het rapport beschrijft de resultaten van een viertal deelonderzoeken over dit onderwerp die met name gericht zijn op de zogenaamde achterstandswijken.

Resultaten
De studie laat zien dat de deelname aan de NIPT meer dan twee keer lager in achterstandswijken. De meeste zwangere vrouwen (77%) vonden de beslissing om niet te kiezen voor de NIPT een makkelijke keuze en hoefden hier niet lang over na te denken. Meer dan de helft had de keuze al gemaakt voordat zij informatie kregen. Een minderheid (4%) ervoer geen keuze.

De belangrijkste redenen die zwangere vrouwen noemen om geen NIPT te doen zijn dat elk kind welkom is en het niet willen afbreken van de zwangerschap. Voor 17% van de ondervraagde zwangere vrouwen is de eigen betaling voor de NIPT (175 euro) één van de redenen om af te zien van deelname. Slechts 4% geeft aan dat de kosten een belemmering zijn in de keuze. De meeste prenatale counselors die meewerkten aan het onderzoek denken dat de gevonden resultaten over de kosten een onderschatting zijn.

Aanvullend onderzoek is nodig om gegeneraliseerde uitspraken te kunnen doen over de achterliggende redenen voor de lagere deelname aan de NIPT in achterstandswijken, met name bij laagopgeleide zwangere vrouwen.

Onderzoeksrapport
Het onderzoeksrapport is juli 2021 aangeboden aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hier kunt u het rapport vinden.

Deze studie wordt gefinancierd door ZonMw.