NIPT Consortium

Het NIPT Consortium is verantwoordelijk voor de uitvoering van de TRIDENT studie. Daarbij werken de acht Nederlandse academische centra o.a. samen met beroepsorganisaties, koepelorganisaties en de Regionale Centra voor Prenatale Screening. Het Consortium bestaat uit verloskundig zorgverleners, laboratoriumspecialisten en andere betrokkenen. De Kerngroep coördineert de uitvoering van de TRIDENT studies. Een deel van de Kerngroepleden vormen het Dagelijks Bestuur. Een overzicht van de leden van de Kerngroep en het Dagelijks Bestuur vindt u hier.

Het ontstaan van het NIPT Consortium
De niet-invasieve prenatale test (NIPT) werd eind 2011 in de Verenigde Staten geïntroduceerd. Daarvoor werd al tientallen jaren gezocht naar een veilig alternatief voor de vlokkentest of vruchtwaterpunctie. Deze invasieve tests, die gepaard gaan met een klein miskraamrisico, worden al sinds de jaren 70 verricht. Dit gebeurt onder andere bij zwangere vrouwen met een verhoogde kans op een afwijking in de chromosomen van het ongeboren kind.

Het NIPT Consortium werd in 2011 opgericht om de mogelijkheid te onderzoeken om ook in Nederland zwangeren met een verhoogde kans op een kind met een chromosomale afwijking, als zij dat wensen, een veiliger test (de NIPT) te bieden dan de invasieve tests.

Het NIPT Consortium kreeg in december 2013 van de Minister van VWS, na positief advies van de Gezondheidsraad, een tijdelijke vergunning voor de uitvoering van de TRIDENT-1 studie in het kader van de Wet op het Bevolkingsonderzoek. In 2016 volgde een tweede vergunning, wederom na positief advies van de Gezondheidsraad, voor uitvoering van de TRIDENT-2 studie. Vergunninghouders voor de TRIDENT-1 en -2 studies zijn de acht Universitaire Medische Centra (UMC’s) (rechtspersonen). De TRIDENT studies hebben een vergunning in het kader van de wet op het bevolkingsonderzoek tot 1 april 2023.

Kerngroep en Dagelijks Bestuur
De Kerngroep van het NIPT Consortium vertegenwoordigt de acht vergunninghouders en coördineert de uitvoering van de TRIDENT-studies. Een deel van de Kerngroepleden vormen het Dagelijks Bestuur.

In de Kerngroep NIPT zit één lid per NIPT-laboratorium met een gemandateerde bevoegdheid vanuit de vergunninghouders. Daarnaast kent de Kerngroep adviserende leden vertegenwoordigd vanuit de koepels van verschillende beroepsgroepen (1 vertegenwoordiger, elk met mandaat, van VKGN, VKGL, NVOG en KNOV, en van de Regionale Centra Prenatale Screening) en leden met aanvullende expertise. De Kerngroep vergadert eens in de 2 maanden.

Binnen de TRIDENT-2 studie fungeert het Consortium als klankbordgroep voor de Kerngroep NIPT. Leden van het Consortium kunnen de Kerngroep gevraagd en ongevraagd advies geven.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit een deel van de Kerngroepleden. In het Dagelijks Bestuur NIPT zit één lid per NIPT-laboratorium met een gemandateerde bevoegdheid vanuit de vergunninghouders. Daarnaast kent het Dagelijks Bestuur adviserende leden, namelijk de projectleider van het ZonMw onderzoek en een operationeel manager. Het Dagelijks Bestuur vergadert iedere 2 weken.

Een overzicht van de leden van de Kerngroep en het Dagelijks Bestuur van het NIPT Consortium vindt u hier.