Reactie minister op verboden bloedtest


Actief aanbieden van de test door Nederlandse zorgaanbieders is in strijd met de Wet op het Bevolkingsonderzoek (WBO). Of daarvan sprake is bij deze ziekenhuizen kan ik op basis van de door u nu verstrekte informatie niet zeggen.

Wettelijk kader

Als Nederlandse vrouwen er zelf voor kiezen om op een aanbod vanuit het buitenland in te gaan, valt dat niet onder de Nederlandse wetgeving.

We zijn gehouden aan toepassing van het door het parlement vastgestelde wettelijke kader (Wet op het Bevolkingsonderzoek). Het is een vaste procedure. Het is niet mogelijk om in individuele situaties van de wet af te wijken.

Snel, maar zorgvuldig

Ik heb alle begrip voor de dilemma’s waar vrouwen in deze situatie voor staan. Ik ben doordrongen van de urgentie en probeer waar mogelijk behulpzaam te zijn om een snelle maar zorgvuldige procedure te bevorderen. Daarbij hoop ik dat de Gezondheidsraad snel met een gedegen oordeel komt.

In Nederland is voor alle vrouwen die dat willen, prenatale screening via de combinatietest beschikbaar. Pas als uit de combinatietest blijkt dat er sprake is van een verhoogd risico worden vrouwen doorverwezen voor (invasieve) diagnostiek. Wanneer er een vergunning is voor de nieuwe techniek, wordt de vergoedingssystematiek hiervoor geregeld. Zolang de test in Nederland nog niet is toegestaan, kan van vergoeding uiteraard geen sprake zijn.

Overigens is de WBO niet bedoeld om nieuwe technieken te verbieden, maar koppelt die hier wel aan een vergunningsplicht, dit om nieuwe technieken ook met de nodige zorgvuldigheid te introduceren.